Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan AFICOM Administratie & Belastingadviseurs B.V. gevestigd te Den Oever, hierna te noemen opdrachtnemer.

A. ALGEMEEN
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werk­zaamhe­den.
2. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdracht­nemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voor­gaan­de geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaam­heden zoals vermeld in de opdrachtbevesti­ging.
3. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stuk­ken of gege­vens­dra­gers, alsmede alle in het kader van de uitvoe­ring van de opdracht door opdracht­nemer ver­vaar­digde goederen, waaronder stukken of gegevens­dra­gers.

B. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkom­sten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan. Wijzi­gingen in deze voor­waarden dienen door opdracht­ne­mer uitdrukkelijk en schrif­telijk te worden bevestigd.
2. Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met op­drachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, preva­leren de alge­mene voorwaarden van opdrachtnemer.

C. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREEN­KOMST
1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door op­drachtnemer retour is ontvangen en ondertekend.
2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

D. GEGEVENS OPDRACHTGEVER
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en beschei­den, welke op­dracht­nemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoe­ren van de verleende opdracht, tijdig in de gewens­te vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdracht­gever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
3. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter be­schikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder N, aan deze geretour­neerd.

E. UITVOERING OPDRACHT
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk reke­ning houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoe­ring van de opdracht.

2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaam­heden, zonder ken­nis­geving aan opdracht­gever, te laten verrichten door een door de opdracht­nemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen opti­male uitvoering van de opdracht.
3. Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeen­stemming met de toepas­selijke gedrags- en beroeps­regels.
4. Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoe­ve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbeves­tiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de admini­stratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaam­heden in inciden­tele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen die­nen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en opdrachtnemer
5. De uitvoering van de opdracht is niet – tenzij uit­drukkelijk anders schrifte­lijk wordt vermeld – specifiek ge­richt op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaam­heden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal op­drachtnemer daarover aan opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de door de beroepsorganisaties uitge­vaardigde frauderichtlijnen.

F. GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT
1. Opdrachtnemer is verplicht tot ge­heimhou­ding tegen­over derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheim­houding be­treft alle infor­ma­tie van ver­trouwelijke aard die hem door op­dracht­gever ter be­schik­king is gesteld en de door ver­werking daarvan verkregen resulta­ten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregelen opdracht­nemer een informa­tieplicht opleggen.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermati­ge uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herlei­den zijn tot indivi­du­e­le opdrachtgevers, aan te wen­den voor statistische of ver­gelij­kende doelein­den.
3. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is opdracht­nemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschik­king wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

G. INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrek­king tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdracht­ge­ver, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2. Het is opdrachtgever uit­drukkelijk verboden die producten, waar­on­der begrepen computer­programma`s, systeem­ontwerpen, werk­wij­zen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvou­digen, te openba­ren of te exploiteren.

3. Het is opdrachtgever niet toegestaan die produc­ten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werk­zaamheden van opdracht­nemer.

H. OVERMACHT
1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeen­komst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daar­toe niet beperkt stag­natie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onder­neming, worden die verplich­tingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeenge­komen wijze na te komen.
2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of ge­deelte­lijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

I. HONORARIUM
1. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaam­heden en tussen­tijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schor­ten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijk­heid en bil­lijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdracht­nemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uit­komst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtne­ming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is ver­schuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaam­heden ten behoeve van op­dracht­gever zijn verricht.

3. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met ver­schot­ten en declaraties van inge­schakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelas­ting, per maand, per kwar­taal, per jaar of na vol­brenging van de werkzaam­heden aan op­drachtgever in rekening gebracht.

J. BETALING
1. Betaling van het factuur­bedrag door opdrachtgever dient te ge­schie­den binnen 30 dagen na de factuur­datum, in Nederlandse valuta, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en voor zover de be­ta­ling betrekking heeft op werk­zaamheden, zonder enig recht op kor­ting of schuld­vergelijking.
2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoem­de termijn, dan wel niet binnen de nader overeen­gekomen termijn heeft be­taald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdracht­nemer, zonder nadere som­matie of ingebreke­stelling, het recht vanaf de vervaldag op­drachtgever de wettelijke rente in rekening te bren­gen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onver­minderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.
3. Alle kosten, ontstaan ten ge­volge van gerechtelijke of buitenge­rech­telijke incasse­ring van de vordering, zijn voor rekening van op­dracht­gever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdracht­ge­vers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamen­lijke op­dracht­gevers zijn verricht, hoofdelijk aanspra­kelijk voor de beta­ling van het factuur­bedrag.

K. RECLAME
1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamhe­den en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de ver­zenddatum van de stukken of informatie waar­over opdrachtgever reclameert, dan ­wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien op­drachtgever aan­toont dat hij het gebrek redelij­kerwijs niet eerder kon ontdekken, aan op­drachtne­mer te worden kenbaar gemaakt.
2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de beta­lings­ver­plichting van opdrachtgever niet op.
3. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld, ver­vallen alle rechten van opdracht­gever in verband met de reclame.

L. AANSPRAKELIJKHEID
1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze ver­band houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprake­lijk­heid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag waar­voor op­dracht­nemer zich met betrekking tot de niet-, niet tijdige of niet be­hoorlij­ke nakoming daarvan heeft verzekerd, dan wel indien op­drachtnemer geen beroeps­aansprakelijkheidsverzeke­ring heeft geslo­ten, tot een bedrag waar­voor opdracht­nemer met een praktijk als onderhavige opdrachtne­mer zich pleegt te verzekeren.
2. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onder­neming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel ver­oorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaam­heden door opdrachtne­mer, is deze nimmer aansprake­lijk.
3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadi­ging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdracht­ge­ver, opdrachtnemer of derden.
5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de over­eenkomst samenhangen.

M. OPZEGGING
1. Opdrachtgever en opdracht­nemer kunnen te allen tijde de overeen­komst opzeggen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de op­dracht is voltooid, is het bepaalde onder I, tweede lid van toe­passing.
2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medege­deeld.
3. Indien en voor zover opdrachtnemer de overeen­komst door opzegging beëin­digt, is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de weder­partij ei­sen.

N. OPSCHORTINGSRECHT
1. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtin­gen op te schorten, waaronder begre­pen de afgifte van beschei­den of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtge­ver volledig zijn voldaan.
2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing met betrek­king tot zaken of bescheiden van opdracht­gever die nog geen bewer­king door opdrachtnemer hebben ondergaan.

© 2024 Aficom Administratie- en Belastingadviseurs | Website Junction | Sitemap | Algemene voorwaarden | Beperkte aansprakelijkheid | Auteursrechten | Disclaimer | Privacy verklaring | aficom.nl